O nas

„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku pod numerem KRS 0000378683 16 lutego 2011 r. Pomysłodawczyniami i założycielkami są nauczycielki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim: Mirosława Gałaszewicz i Ewa Osipiuk.

 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutu.

 

Celem stowarzyszenia jest:

  1. wszechstronna pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz potrzebującym wsparcia z rodzin najuboższych i patologicznych, ich rodzicom, opiekunom, instytucjom i specjalistom,
  2. organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, poradnictwa w różnych zakresach, w tym w zakresie leczenia osób niepełnosprawnych, uzależnionych oraz potrzebujących wsparcia,
  3. organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku i rozrywki dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych,
  4. propagowanie nowoczesnych metod i technik komputerowych w życiu, nauce, pracy osób niepełnosprawnych, upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych, wysoko wyspecjalizowanych technologii informatycznych w terapii,
  5. prowadzenie działalności reklamowej, popularyzatorskiej, upowszechniającej wiedzę na temat problemów osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób uzależnionych,
  6. profilaktyka uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia, działalność sportowa i rekreacyjna.
  7. organizowanie wszelkich form pomocy i rehabilitacji osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom.

 

18 listopada 2014 r. stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego.